فضای سبز

فضای سبز مجموعه در کل شامل 181 هکتار فضای جنگل‌کاری شده و نیز باغات میوه از جمله گیلاس سیاه و سفیدف گردو سیب و شاه‌توت می‌باشد. البته هر یک از اقامتگاه‌ها به طور جداگانه دارای فضای سبز و آبنماهای مختلفی هستند که زیبایی مجموعه را دو چندان کرده‌اند.

 

با توجه به اینکه کشور عزیزمان از نظر اقالیم هواشناسی جزء مناطق خشک ونیمه خشک محسوب میگردد واز طرفی شرایط سرزمینی آن جزء نقاط کوهستانی ومرتع قلمداد میگردد(به استثناء نوار کم عرضی درسرتاسر دریای خزردربیابانهای کویری مرکز ایران)ایجاد هرگونه پوشش زنده گیاهی اعّم از زراعت ،جنگل ،مرتع ،وسبزه و....خودبه خود با هرگونه اهدافی ارزشمند وقابل تقدیر است .
هدف اصلی ایجاد ونگهداری فضای سبز وجنگلکاری درعرصه به منظور سالم سازی محیط وفراهم نمودن چشم انداز زیبا در راستای هدفهای متعالی مجموعه فرهنگی ورزشی شماره یک امام خمینی(ره) می باشد که خود کاری است فرهنگی و زیربنائی واهداف ثانویه طرح مذکور که لازم می باشد ما درنگهداری آن نهایت کوشائی را داشته باشیم عبارت اند از :
1.تسهیل شرایط فراهم نمودن تفرجگاه عمومی برای دانش آموزآن عزیز.
2.جلوگیری از آلودگی هوا.
3.ایجاد تعادل مطلوب زیست محیطی .
4.جلوگیری از فرسایش خاک وانتقال رسوب به دریایچه سد لتیان
5.ازدیاد پوشش گیاهی مرتعی زیر اشکوب درختان که در تعادل اکوسیستم نقش به سزایی خواهد داشت.
6.حمایت ازمحیط زیست وحوش.
7.تولید کارواشتغال زائی.
8.استفاده وبهره برداری از چوب که متعاقباً فراهم می گردد.
مشخصات جغرافیائی مجموعه فرهنگی ورزشی شماره یک امام خمینی (ره):
منطقه مورد نظر شامل حوضه آبریز دو درّه موشانی اشت ودزد درّه است که در ناحیه کمی پائین تر از پادگان لشگرک به رودخانه جاجرود متصل می گردد .این منطقه از شمال به کوه اسرچال ،از جنوب به جاده لشکرک به گلندوک ورودخانه جاجرود ،ازشرق به مزرعه ومرتع ترک مزرعه واز غرب به ارتفاعات حد فاصل بین منطقه طرح ودرّه تنگ تالار محدود می باشد.
مساحت مجموعه:
مساحت مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره)بالغ بر 68/233 هکتار است که به منظور سهولت در انجام مطالعات به 22 پارسل تقسیم شده است که درمرزبندی این پارسلها سعی شده ازجاده های دسترسی موجود در منطقه استفاده گردد.
ارتفاع :
منطقه از نظر ارتفاع بخشی از ارتفاعات متوسط رشته کوه های البرز مرکزی می باشد که این ارتفاعات در منطقه در جهت شمال به جنوب سیر نزولی دارد.حداکثر ارتفاع در این منطقه 2265 متر وحداقل 1650 متر از سطح دریای آزاد می باشد.
شیب:
شیب متوسط منطقه معادل 39 % برآورد گردیده است که جهت عمومی منطقه به طور کلی رو به جنوب و غرب می باشد.
مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) از نقطه نظر کلی در فضای سبز به سه قسمت تقسیم می شود:
1.جنگلکاری
2.باغات
3.لند اسکیپ 
که عمده فضای این مجموعه را که بالغ بر 181 هکتار می باشد متعلق به منطقه جنگلکاری است و 46 هکتار متعق به قسمت باغات و6 هکتار نیز جهت لند اسکیپ طراحی شده است.که در ادامه به صورت تفکیک شده توضیح داده می شود.
منابع آب مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره):
رود خانه جاجرود در این منطقه یکی از منابع مهم آب می باشد که توسط پمپاژ آب و با استفاده از پمپهای شناور لوله های 6 و 8 اینچ ، آب را به استخر های موجود در منطقه انتقال داده و از آنجا آب جهت آبیاری اشجار وارد مناطق می گردد.
دیگر منبع آب در مجموعه قناتهای موجود می باشد که عبار ت اند از قنات موشانی بالا که در پارسل 9 واقع است ، وقنات موشانی پائین که در پارسل 4 واقع است و قنات دزد درّه که فقط به اندازه یک لوله 2 معمولی آب داشته که مورد استفاده ای ندارد.
1.جنگلکاری:
نواحی که برای امر جنگلکاری در مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره)می باشد در چهار چوب آمایش زمین انتخاب شده است ودر تمامی منطقه پراکنده اند .به طور کلّی در هر سه بخش شرقی ،مرکزی ،غربی منطقه سطوح جنگلکاری مستعد و مناسبی را می توان یافت .
نواحی مستعد برای این امر با مقایسه تیپ خاک ، شیب ، جهت جغرافیائی ، نوع جامعه گیاهی، درصد پوشش رستنیها ، نوع اقلیم ، وضعیت آبرسانی ،وارتباطات جنبی ،از قبیل مراکز تفریحی ، کمپ ها ، ومجموعه سایتهای سوارکاری ،و جاده های دسترسی سواره و پیاده روهای ارتباطی و مدلهای اکولوژیکی متناسب در جهت جنگلکاری است .
از پارسلهای تقسیم بندی شده ، پارسلهای 9 تا 21 تحت کاشت درختان جنگلی می باشد.
گونه های کاشت شده در منطقه جنگل کاری:
سوزنی برگان:
سدروس................................................................................ced rus-sp
کاج سیاه .............................................................................pinus nigara
سرو نقره ای........................................................................cupressus arizonica
کاج سیلوستر.......................................................................pinus sylvestris
نوئل......................................................................................picea excelsa
لاریکس.................................................................................larix europea
ارس.......................................................................................juniperus –sp
سرو خمره ای......................................................................thuja orientalis
پهن برگان:
اقاقیا........................................................................................robinia –sp
ارغوان.....................................................................................sersis-sp
سنجد........................................................................................eleagnus angustifolia
داغ داغان.................................................................................celtis-silygustrum
عرعر........................................................................................ailanthus glandulosa
گردو........................................................................................juglans nigra
زالزالک...................................................................................Gretagus -sp
زبان گنجشک..........................................................................Fraxinus oxycarpa
چنار........................................................................................Platanus -sp
بید..........................................................................................Salix-sp
بادام.......................................................................................Amygolalus commonis
گونه های مرتعی در منطقه جنگلکاری:
جو وحشی
دم روباهی
فرفیون
جو موشک
گون
خاکشیر
پیچک
علف باغی
یونجه 
آویشن
درختچه های زینتی:
توری
ترون
سرو خزنده
برگ بو
سرو لوسان
براساس توپوگرافی منطقه که حداکثرشیب آن در جهات مختلف بیش از 100% است تمامی گونه ها بر روی خطوط میزان و بانکتها کاشت شد ه اند که فاصله بانکتها از هم 6 متر می باشد و فاصله درختان در روی بستر بانکت 4 مترمی باشد بر این اساس تعداد درختان در هر هکتار به طور متوسط 400 اصله می باشد.
به طور کلی گونه های کاشت شده در عرصه جنگلکاری در مجموعه به دو صورت مخلوط و خالص یا چند گونه ای و تک گونه ای کاشت شده است .و به علّت اهداف کمّی وکیفی 70 %درختان جنگل را سوزنی برگان ،28 %پهن برگان و 2 %گیاهان زینتی می باشد.
آبرسانی در قسمت جنگلکاری که 146 هکتار می باشد به صورت سیستم فشار بسته و قطره ای انجام می شود که غالباً در ارتفاع 1800 تا 2265 متر اختلاف از سطح دریا می باشد که آب از استخرها وارد مراکز هد کنترل شده و سپس از آنجا با فشار وارد سیستم لاترال میگردد.که ایرادات سیستم متعاقباً شرح داده می شود.
نکات قابل توّجه:
در مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) با توجه به گذشت چندین ساله از اجرای طرح جنگلکاری نقایصی دراین طرح به وجود آمده است که مختصراً به شرح آن می پردازیم:
1.فرسایش خاک:
در منطقه مورد نظر با توجه به شرایط توپوگرافی ،آب و هوائی ،این متطقه در معرض خطرات سیل و پیامدهای آن تا حدودی قراردارد ولازم است علاوه بر اجرای عملیات بیولوژیکی نظیر بذرکاری،وبذر پاشی و واکاری نسبت به انجام عملیات مکانیکی نیز اقدام نمود.و با توجه به وسعت زیاد منطقه و بارش های شدید که باعث تخریب خاک میگردد،اجرای برنامه های حفاظت خاک و آبخیزداری غیرقابل اجتناب می باشد.و با توجه به تاسیساتی که در 
منطقه بنا شده است ما را برآن می دارد تا انرژی آبهای جریان یافته رادراراضی و آبراهه ها به حداقل ممکن رسانده و از هرگونه خسارت در پائین دست جلوگیری نمائیم.
در گزارش حاضر سعی شده است تا با درنظر داشتن شرایط منطقه برای آن دسته از عواملی که باعث سریعتر جاری شدن و حجیم تر شدن هرز آبهای سطحی می شوند چاره اندیشی گردد.
به منظور تعیین محل ونوع عملیات مکانیکی ،ابتدا اراضی و آبراهه های منطقه بازدید و سپس با استفاده از سایر گزارشات پایه و شناخت بیشتر از قابلیتها و محدودیتهای گزینه ها انتخاب گردد. 
در خصوص عملیات بیولوژیکی نیز پس از جمع آوری گونه های گیاهی منطقه وتهیه لیست اسامی آنها ،مناطق متناسب بذرکاری و بذر پاشی و همچنین نوع بذر با توجه به گونه های بومی منطقه مشخص شد.
بررسی عوامل موثر درفرسایش خاک وسیل زائی منطقه:
ازعوامل موثر در فرسایش خاک:
1.آب و هوا:
مرحله اول فرسایش که تحت تأ ثیر انرژی جنبشی باران انجام می شود به شدّت قطرات باران و اندازه قطر دانه های آن بستگی دارد0نوع بارش در این منطقه بسیار مهم است .در منطقه موردنظر بخشی از بارش بهصورت برف نازل می شود که از جهت برخورد اولیه با اراضی و عدم ضربه زنی به خاک و همچنین ماندگاری و ذوب تدریجی آن آن از جهت تولید هرز آب نکته مثبتی از نظر فرسایش و تولید رسوب است .اما نکته مهم آن است که در مطالعات هواشناسی شدت بارشهای کوتاه مدت محاسبه شده نشان می دهد که در صورت وقوع رگبارها این عامل بسیار مخرب بوده و موجبات بروز فرسایش را فراهم خواهد آورد. وبا توجه به شدت رگبارها که در حدود 60 میلی لیتر در ساعت است می تواند خسارات جبران ناپذیری را حادث کند.
2.توپوگرافی:
از فاکتورهای بسیارمهم در سیل زائی و فرسایش خاک و تولید رسوب عامل شیب است .منطقه مورد مطالعه بصورت کاملاًکوهستانی با شیب تند بوده بطوریکه هرز آبها در شیب تند آبراهه ها و اراضی پس از بارندگیهای تند ،سریع جریان یافته و وقتی به پائین دست می رسند از قدرت ضربه زنی قابل ملاحظه ای برخوردار می شوند و لذا ضروری است که با اجرای عملیات شیب شکنی این عامل مخرب را تا حد ممکن کاهش داد.
3.خاک:
در مطالعات ارزیابی و قابلیت اراضی در منطقه مورد نظر ، بافت خاک متوسط عنوان شده بدین جهت نفوذ پذیری لازم جهت فرو کشیدن هرز آبهای سطحی را تا حدودی دارا می باشد .محدودیت عمق خاک نیز در اغلب نقاط باعث گردیده تا هرز آبهای سطحی پس از بارندگیها ی شدید قابل ملاحظه باشد.
هرز آب:
ضریب هرز آب در مطالعات هیدرولوژی به میزان بالائی می باشد و با توجه به رگبارهای شدید در این منطقه می توان گفت که عامل رواناب در ظهور فرسایش و تولید رسوب و خصوصاً سیل زائی در منطقه بسیار مهم بوده و ضروری است که به هرنحو ممکن با اجرای توام برنامه های بیولوژیکی و مکانیکی عوامل فرسایش را کاهش داد.
5.زمین شناسی :
با توجه به خصوصیات مکانیکی ومقاومت وسختی سنگها دربرابر فرسایش خاک ، سنگهای منطقه ،سنگهای فرسایش پذیری هستند و با توجه به عوامل جوی خصوصاً یخبندان سنگهای حساس خرد شده و به پائین دست منتقل می شوند.نکته مهم درمورد اراضی حفره ای و سنگی منطقه اینکه در برخی نقاط سنگهای بزرگ به صورت ناپایدار برروی شیبها قرار گرفته اند که به نظر میرسد جهت جلوگیری از هرگونه خطر آفرینی خصوصاً در زمان بارندگی و یخبندان ضروری است ،اقداماتی برای واژگونی و یا پایداری آنها صورت پذیرد
6.پوشش اراضی:
پوشش تاجی گونه های گیاهی موجود در منطقه بین 5 تا 50 درصد در اراضی خاکدار تراکم داشته و خاروخاشاک وهمچنین سنگریزه بخشی از اراضی منطقه را پوشش داده است .بخشی از خاکهای منطقه که عمدتاً به جهت احداث و تعریض جاده ها زیرورو شده ، عاری از پوشش گیاهی است که با توجه به استعداد منطقه براحتی می توان نسبت به استقرار گونه های گیاهی در آن اقدام نمود ، علی ایحال با افزایش پوشش گیاهی در منطقه می توان از بروز ، هرز آبهای سطحی تا حد زیادی جلوگیری نمود و علاوه برآن با نفوذ آب در خاک رطوبت بیشتریس برای گونه های مرتعی و جنگلی فراهم آورد.
7.بهره برداری از اراضی:
خوشبختانه محدوده منطقه کاملاً در تصرف بوده ومشکلات ناشی از بهره برداری بی رویه لازم در منطقه وجود ندارد.احداث جاده های دسترسی به ارتفاعات بخشی از منطقه را بهم ریخته که نیاز به اجرای برنامه های حفاظت خاک درآن کاملاً محسوس است . با توجه به اینکه ایجاد بنا و تأ سیسات در قسمتهای مختلف منطقه وجود دارد ًضروری است پس از احداث آنها نسبت به تثبیت خاکهی زیروروشده اقدامات لازم صورت پذیرد.
خاکهای ریخته شده در کنار جاده های دسترسی چنانچه تثبیت نشوند پس از بارندگیهای شدید شسته شده و به پائین دست شیبها منتقل می شوند.فرسایش مکانیکی تحت تأثیر یخبندان در منطقه شدید بوده ودر زیر حفره های خصوصاً در بخش میانی که سنگها حساس تر به فرسایش هستند به صورت

 

 

راههای مقابله با فرسایش و سیلاب:
عموماً به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین کنترل سیلاب و نفوذ هرز آبها به داخل خاک جهت تأ مین رطوبت لازم برای استقرار گونه های گیاهی یکسری اقدامات آبخیزداری تحت عنوان عملیات مکانیکی (مهندسی)و عملیات بیولوژیکی صورت می گیرد که با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه بشرح زیر می باشد:
عملیات مکانیکی :
1.خشکه چین :
به منظور اصلاح شیب آبراهه ها و جلوگیری از سرعت هرز آب در داخل آنها و ایجاد بستری برای استقرار آنها گونه های گیاهی و نیز تأمین رطوبت آنها به تعدادی بند خشکه چین با گابیون ویا بدون گابیو ن (درصورت وجود سنگهای بزرگ )توصیه می شود.
2. سنگریزی :
شرایط خاص آبراهه ها در منطقه بگونه ای است که دربرخی نقاط با قراردادن چند سنگ بزرگ در کنار سنگهای بزرگی در داخل ابراهه ها قرار گرفته می توان مانعی جهت عبور هرز آبها در مواقع بارشهای شدید بوجود آورد.
3.مرمت بانکتها:
به منظور شیب شکنی اراضی در منطقه بانکتهایی به صورت جوی پشته احداث شده که عامل مهمی در جلوگیری از جاری شدن هرز آب و جمع آوری آن برای استفاده گونه های درختی غرس شده و علاوه برآن 
تأ خیر درذوب برف و ایجاد بستری برای بروز مرتعی و قرار گرفتن شبکه آبیاری در آن می باشد که با توجه به ریزش سنگ ریزه ها در داخل آن به طور 80% از بین رفته است به همین دلیل نیاز به تخلیه سنگ ریزه ها وسپس مرمت آنها می باشد تا موارد فوق الذکر به نحو مطلوبی به انجام برسد.
4.حفاظت جاده ها:
با توجه به اینکه جهت دسترسی به نقاط مختلف منطقه جاده هایی تا کنون احداث گردیده و در آینده نیز جاده های دسترسی بیشتری احداث خواهد شد.این جاده ها تخریباتی را بهمراه داشته و خواهد داشت اما چنانچه نکات فنی زیر در اسرع وقت رعایت گردد تخریبات آن به حداقل می رسد وهمچنین ضمن تأ خیر در جریانهای سیلابی از سرعت هرز آبها کاسته خواهد شد و رطوبت لازم را جهت استقرار درختان کاشته شده در دو طرف جاده فراهم خواهد کرد:
1.ایجاد جوی کوچک در قسمت بالا دست جاده بموازات جهت هدایت هرز آبها به آبراهه های طبیعی حفاظت شده .
2.ایجاد موانع کوچک وشیب گیری در داخل جویها وتثبیت آنها بنحوی که هرز آبها موجبات تخریب آنها فراهم سازد.
3.احداث آبنما یا زیر گذردر محل تقاطع آبراهه های بزرگ با جاده ها 
4.کاشت مجدد نهال در دوطرف جاده ها
عملیات بیولوژیکی:
نظر به اینکه برنامه های واکاری درختان جنگلی در صفحات بعدی عنوان می گردد در اینجا به ذکر برنامه های مرتعی پیشنهادی اکتفا می گردد.
دستور العمل اجرای عملیات بیولوژیکی:
دراین قسمت عمدتاً به برنامه های پوشش گیاهی توسط گونه های مرتعی می پردازیم:
1.کپه کاری:
نظر به اینکه شیب منطقه زیاد است و امکان استفاده از ماشین آلات جهت بذر کاری میسر نمی باشد و از طرفی افزایش گونه های گیاهی در کوتاه مدت ضروری است لذا پیشنهاد می شود در برخی نقاط بذر کاری بصورت کپه کاری انجام گردد.
انواع بذور:
1.گونه ای جارو....................................................................Agropyron-sp
2.برم......................................................................................Bromus tomentellus
3.سکاله چند ساله.................................................................Secale montanum 
4.علف گوسفند.....................................................................Festuca-sp
5 .پوتریوم............................................................................Poterium sanguisorba
6.یونجه..................................................................................Medicago sativa
زمان بذرکاری در پاییز قبل از شروع بارندگیهای پاییزه خواهد بود لذا با توجه به وضعیت آب وهوائی منطقه از اوایل آبانماه مناسب می باشد.
لازم به توضیح است گرچه هدف اصلی جنگلکاری می باشد ،اما به منظور جلوگیری از فرسایش سطحی خاک و زیبا سازی منطقه از این بذور استفاده شود.
2.بذر پاشی و بذر کاری:
بخشی از اراضی که به جهات مختلف خاک آن زیرو شده ودر حال حاضر عاری از هرگونه پوشش نباتی است نیاز به بذر پاشی دارد.ضروری است پس از تسطیح وبه حداقل رساندن شیب آن نسبت به بذر پاشی با گونه های مرتعی نامبرده اقدام گردد.
1.کپه کاری:
نظر به اینکه شیب منطقه زیاد است و امکان استفاده از ماشین آلات جهت بذر کاری میسر نمی باشد و از طرفی افزایش گونه های گیاهی در کوتاه مدت ضروری است لذا پیشنهاد می شود در برخی نقاط بذر کاری بصورت کپه کاری انجام گردد.
انواع بذور:
1.گونه ای جارو....................................................................Agropyron-sp
2.برم......................................................................................Bromus tomentellus
3.سکاله چند ساله.................................................................Secale montanum 
4.علف گوسفند.....................................................................Festuca-sp
5 .پوتریوم............................................................................Poterium sanguisorba
6.یونجه..................................................................................Medicago sativa
زمان بذرکاری در پاییز قبل از شروع بارندگیهای پاییزه خواهد بود لذا با توجه به وضعیت آب وهوائی منطقه از اوایل آبانماه مناسب می باشد.
لازم به توضیح است گرچه هدف اصلی جنگلکاری می باشد ،اما به منظور جلوگیری از فرسایش سطحی خاک و زیبا سازی منطقه از این بذور استفاده شود.
2.بذر پاشی و بذر کاری:
بخشی از اراضی که به جهات مختلف خاک آن زیرو شده ودر حال حاضر عاری از هرگونه پوشش نباتی است نیاز به بذر پاشی دارد.ضروری است پس از تسطیح وبه حداقل رساندن شیب آن نسبت به بذر پاشی با گونه های مرتعی نامبرده اقدام گردد.
در رابطه با شبکه آبرسانی در قسمت جنگلکاری که قبلاً شرح داده شد ایراداتی در شبکه وجود دارد که ما رابرآن داشته تانسبت به بررسی و تعویض و ترمیم آن توضیحاتی ارائه دهیم:
دلایل تعویض یا ترمیم سیستم لاترال آبیاری قطره ای:
به علت اینکه عمر شبکه آبرسانی در منطقه جنگلکاری مجموعه شماره یک به حدود 13 سال می رسد و با توجه به پیشرفتهای کنونی در در علم آبیاری یا سیستم موجود با استاندارهای جهانی مطابقت نداشته و از نظر رشد سالیانه ، درختان در منطقه جنگلکاری از میانگین رشد مطلوبی برخوردار نیستند .
دلایل تعویض سیستم لاترال:
1.عدم استفاده از فن آوری روز جهانی در سیستم آیاری قطره ای 
2.گرفتگی قطره چکانها از 30 الی 90 %
3.وجود املاح شدید آب و PH بالای آب
4.عدم کیفیت لوله های پلی اتیلن خریداری شده و ترک خوردن آنها پس از چند ماه
5.عدم استفاده از فشارشکنهای تک واحدی بی کیفیت در منطقه و توزیع نا مطلوب آب از لحاظ فشار 
6.وجود حیوانات جونده در منطقه و جویدن لوله های پلی اتیلن 
بنابر این با توجه به دلایل و توضیحات فوق نیاز به ترمیم سیستم لاترال می باشد که خود نیاز مند خریداری قطعاتی همچون لوله های 16 با کیفیت خوب ، دریپرهایی با فنآوری روز دنیا.بست ابتدائی و انتهائی ف واشرها شیرفلکه ها ، وفشار شکن های تک واحدی با کیفیت مناسب می باشد.
هرس:
بنابه رشد هرساله درختان به صورت طولی وقطری م تکمیل عملیات پرورشی نیاز به هرس (60 تا 80 سانتی متری در قسمت تحتانی ) درختان در منطقه جنگلکاری می باشد تا رشد طولی درخت به حد مطلوبی برسد، که به علّت وسعت بسیار زیاد منطقه جنگلکاری این امر نیاز به برنامه ریزی دقیق و تأمین اعتبار مخصوص به خود دارد که به صورت فاز بندی در پارسلهای این منطقه به انجام برسد.
مزایای هرس درختان جنگلکاری:
1.باعث افزایش رشد طولی می گردد.
2.سهولت در آبیاری قطره ای.
3.افزایش دقت عمل در بازدید از قسمت آبیاری شده 
4.ایجاد تشتک مناسب در پای درخت
5.علف کشی مناسب در قسمت سایه اندازدرخت
واکاری درختان جنگلی:
برای تکمیل عملیات پرورشی در مناطق جنگلکاری شده که در طی سالیان گذشته به طور پراکنده به دلایل عوامل محیطی شاهد خشک شدن تعدادی از درختان سوزنی برگ و پهن برگ بوده ایم که با توجه به حفظ و نگهداری منابع طبیعی و جلوگیری ازفرسایش خاک و همچنین زیبا سازی در منطقه جنگلکاری نیاز به کاشت گونه های مختلفی از درختان در آن منطقه می باشد
فاکتورهای لازم جهت واکاری:
1.تأمین نهال مرغوب و عاری از هرگونه بیماری
2.ایجاد بانکت مجدد
3.گود زنی
4.کود ریزی و سرند خاک و ترمیم شبکه آبرسانی
باغات
مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) شماره یک دارای باغاتی به مساحت 46 هکتار در قسمت پائین دست خود میباشد که در پارسلبندی منطقه این باغات درپارسلهای شماره 1 الی 7و پارسل شماره 22قرار گرفته است.
باغات موجود در مجموعه عمدتا ازدرختان میوه سردسیری میباشد که در ردیفهای 5و6 متری وفصله های 3و4 متری بصورت مستطیل بااستفاده از وسائل دستی وکندن گودال در اراضی سخت وریختن خاک دستی در گودالها تحت کشت در آمدند .
گونه های اصلی در باغات شامل گیلاس –گردو –بادام –شاه توت وسیب میباشد .درختان دیگر نظیر هلو- گلابی ومو در میان درختان در فواصل خالی دیده میشوند درختانی نظیر گردو بیشتر در حاشیه پارسلها واطراف جاده ها تحت کشت درآمده اند. درلابلای پارسلها درختان غیر مثمر مانند عرعر-انواع سرو-کاج واقاقیا نیز دیده میشود .
آبیاری باغات بصورت شوتینگی یا غرقابی نشتی انجام میشود کهاز منابع آبی بصورت مستقیم انشعابی به تمامی باغات داده شده است که معایب این نوع آبیاری متعافبا شرح داده خواهد شد.
لنداسکیپ 
مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی(ره) با توجه به دارابودن مکانهای اقامتی وجذب توریسم ودانش آموزان از سطح کشورواقامت آنهادرمدت زمان نسبتاً طولانی،نیازمند این است که برای مفرح ساختن اوقات،جهت رفاه مدعوین،این اقامتگاهها وسایرمستحدثات را به بهترین نحو ممکن زیباسازی کندکه در غالب همین امریکی ازمهمترین 
عوامل زیباسازی در محاوط،فضای سبز می باشدکه با استفاده ازگیاهان زینتی معطر،درختان همیشه سبزوسایه انداز،درختچه های دائمی،گلهای دائمی وفصلی وفرش چمن به این امر مهم چشم انداز بسیار زیبائی داده شود.
به طور کلی در مجموعه لواسان،مساحتی بالغ بر 6 هکتار تحت عنوان لنداسکیپ به طراحی فضای سبز مهندسی تعلق گرفته است که این 6 هکتاربه صورت پراکنده در کل منطقه قرار گرفته که به توجه به تقسیم بندی محاوط هر کدام به تفکیک به حضورتان معرفی می گردد: 
1- محوطه ورودی مجموعه
2- باغ پرندگان 
3-اقامتگاه 1
4-محوطه ساختمان خدمات
5-اقامتگاه 2
6-فوریتهای پزشکی 
7-محوطه سالن ورزش 
8-سوارکاری
9-تفرجگاه 
10-اقامتگاه 10
11-کار و صنعت 
درمحاوط لنداسکیپی در مجموعه که به حضورتان معرفی گردید،گونه های مختلفی از گیاهان بنا به اقتضای اقلیم آب و هوائی ونوع خاک ونوع طراحی ساختمان کاشت شده است.
به طور کلی سعی بر این بوده ومیباشد که در اقامتگاهها هم از درختان سوزنی برگ به علت همیشه سبزبودن آنهاوهم ازدرختان پهن برگ به علت سایه انداز بودن آنهاوهمچنین درختچه های رونده وآویز مانندودرختچه های هرس پذیروترون کاری وگلهای معطری که در فصول مختلف سال از خود عطرخوشبوئی متساعد میکنند استفاده وکاشت شود.
همچنین درلنداسکیپها فضائی نزدیک به15000 متر مربع،فرش چمن میباشد که در اقامتگاه 10واقامتگاه یک،سوارکاری وفوریتهای پزشکی ومحوطه استخر ودرب ورودی مجموعه احداث گردیده است.